Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Lidzbark, Lidzbark-Nadleśnictwo 1, 13-230 Lidzbark

Siedziba Nadleśnictwa Lidzbark mieści się na terenie leśnictwa Klonowo. 

Budynek biura tworzy jeden budynek posiadający zwartą bryłę.

Pomieszczenia biurowe Nadleśnictwa mieszczą się na dwóch kondygnacjach nadziemnych - parterze oraz piętrze oraz w części podziemnej - piwnicy. W budynku może przebywać jednocześnie do 50 osób. Biuro czynne jest w dni robocze w godzinach od 07:00 do 15:00.

W celu dostania się do budynku administracyjnego Nadleśnictwa Lidzbark należy przejść lub przejechać przez bramę główną. Na budynku Nadleśnictwa, przy wejściu głównym zlokalizowanym na zachodniej ścianie budynku, umieszczony jest dzwonek do drzwi dla interesantów.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną i obowiązującymi restrykcjami interesanci obsługiwani są przed wejściem głównym po wezwaniu dzwonkiem wyznaczonego do kontaktów pracownika Nadleśnictwa lub - w wyjątkowych sytuacjach - w pomieszczeniu przenaczonym do kontaktów z interesantami, zlokalizowanym w podziemnej części budynku biurowego.

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnym parkingu położonym po stronie południowej budynku biura nadleśnictwa. Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych nie są wyznaczone ani oznakowane.

Przed żadnym z wejść do budynku nie ma pochylni/podjazdów/wind dla wózków dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest wyposażony w windę ani podjazd, ani w transporter schodowy przeznaczony do przemieszczania się niepełnosprawnych pomiędzy kondygnacjami.

Poruszanie się osób niepełnosprawnych po budynku jest możliwe w hallu na parterze i pierwszej kondygnacji. 

Przy wejściach do pomieszczeń biurowych występują progi.

W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się tylko językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny pod nr +48 23 696 15 12 lub e-mailowo na adres: lidzbark@olsztyn.lasy.gov.pl