Lista aktualności Lista aktualności

Oferta łowiecka i szkody łowieckie

Krótka charakterystyka Ośrodka Hodowli Zwierzyny w Konopatach

Ośrodek Hodowli Zwierzyny w Konopatach znajduje się w południowej części Nadleśnictwa Lidzbark, RDLP Olsztyn. Całkowita powierzchnia OHZ to 4770 ha, z czego grunty leśne stanowią 77% tej powierzchni. Są to drzewostany głównie iglaste średnich i starszych klas wieku.

Na terenie OHZ Konopaty prowadzone jest intensywne zagospodarowanie łowisk, w tym:
- uprawa poletek łowieckich,
- zagospodarowanie łąk śródleśnych,
- zakładanie wodopojów oraz sadów drzew owocowych,
- budowa urządzeń łowieckich (paśniki, ambony, zwyżki, lizawki).
W okresie niedoboru karmy bądź jej niedostępności dla zwierzyny prowadzi się dokarmianie zwierzyny, a w okresie zasiewów na sąsiadujących z OHZ polach uprawnych - uprawę pasów zaporowych.

Na terenie OHZ Nadleśnictwo posiada drewniany budynek Kwatery Myśliwskiej, który służy jako baza gastronomiczno-noclegowa dla myśliwych i dla wszystkich odwiedzających nasze okolice. W ramach OHZ prowadzona jest także wolierowa hodowla bażantów.

 

Dla myśliwych

Oferujemy organizację polowań indywidualnych, jak również zbiorowych polowań szwedzkich na zwierzynę grubą. Organizator w ramach wymienionej kwoty  zapewnia przygotowanie łowiska; polowanie na następujące gatunki zwierzyny: jelenie, sarny, daniele, dziki, lisy, kuny; pracę i transport naganki; transport w łowisku oraz rozprowadzenie na stanowiska; drobne posiłki między pędzeniami; zbiórkę oraz patroszenie upolowanej zwierzyny; dochodzenie postrzałków;  oręż dzików i grandle łań; uroczysty pokot na zakończenie polowania; preparację trofeum; obiad na zakończenie polowania.

Szczegółowa oferta jest dostępna pod numerem telefonu 608-434-536 (Pan Wojciech Białecki - Leśniczy Leśnictwa Konopaty).

 

Szkody łowieckie

OHZ Konopaty - obwód nr 49

Szkody spowodowane przez zwierzynę leśną w uprawach i płodach rolnych na gruntach nieleśnych leżących w zasięgu funkcjonowania OHZ Konopaty, czyli obwodu łowieckiego nr 49 należy niezwłocznie zgłaszać pisemnie do Nadleśnictwa Lidzbark na adres: Nadleśnictwo Lidzbark, Lidzbark-Nadleśnictwo 1, 13-230 Lidzbark lub elektronicznie na adres e-mail: lidzbark@olsztyn.lasy.gov.pl

Pozostałe obwody łowieckie

Zgodnie z art. 46d Ustawy Prawo łowieckie właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego również spoza obwodu przysługuje odwołanie do nadleśniczego właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu ostatecznego szacowania szkody.

 

 

Fot. P. Szymański, D. Wacławik