Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikaty

Certyfikat FSC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie, zatem i Nadleśnictwo Lidzbark posiada certyfikat Forest Stewardship Council® (FSC® C002316), co jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Certyfikat FSC został wydany 10 września 2013 r. w programie Qualifor (instytucja posiadająca akredytację - SGS) Certyfikat nosi numer SGS-FM/COC-001259 i jest ważny (po przeprowadzeniu rocznych audytów okresowych) do 9 września 2018 r.

Zasady dobrej gospodarki leśnej zdefiniowane przez FSC dotyczą:

1. Przestrzeganie przepisów prawnych i zasad FSC – Gospodarka leśna powinna uwzględniać wszystkie odnośne prawa danego kraju, międzynarodowe traktaty i porozumienia, których dany kraj jest sygnatariuszem, oraz winna być zgodna ze wszystkimi zasadami i kryteriami FSC.

2. Odpowiedzialność wynikająca z tytułów własności i praw - Tytuły własności i długoterminowe prawa użytkowania zasobów lądowych i leśnych powinny być jasno określone, udokumentowane i powinny posiadać moc prawną.

3. Prawa ludności rdzennej – nie dotyczy warunków Polski - Należy jasno zdefiniować, udokumentować i uznać prawnie normy prawne i zwyczajowe ludności rdzennej do posiadania, użytkowania oraz gospodarowania własnością leśną.

4. Współpraca ze społeczeństwem i prawa pracowników - Proces gospodarowania lasami będzie przyczyniać się do długotrwałego dobrobytu społecznego i ekonomicznego danego społeczeństwa i pracowników leśnych.

5. Korzyści z lasu - Gospodarka leśna prowadzi do efektywnego wykorzystania różnorodnych produktów i usług leśnych tak, aby zapewnić dobrą kondycję ekonomiczną oraz korzyści środowiskowe i społeczne.

6. Oddziaływanie na środowisko - Gospodarka leśna chroni różnorodność biologiczną i wartości z nią związane: zasoby wodne, gleby, rzadkie i wrażliwe ekosystemy oraz walory krajobrazowe, co w rezultacie utrwala funkcje ekologiczne lasu.

7. Plan urządzenia - Należy sporządzić, wprowadzić w życie oraz uaktualniać plan urządzenia stosownie do zakresu i intensywności działań. Plan powinien jasno definiować długofalowe cele urządzania i środki do ich osiągnięcia.

8. Monitorowanie i ocena - Należy prowadzić monitorowanie stosownie do zakresu i intensywności gospodarki leśnej w celu dokonania oceny stanu lasu, ilości pozyskiwanych produktów leśnych, kontroli pochodzenia produktu, działań gospodarczych oraz ich wpływu społecznego i środowiskowego.

9. Zachowanie lasów o szczególnej wartości - Gospodarka leśna w lasach o szczególnej wartości ochronnej służy zachowaniu i wzmacnianiu cech charakterystycznych dla tych lasów. Zasada zapobiegania zawsze jest wiodącą w procesie podejmowania decyzji dotyczących lasów o szczególnej wartości.

10. Plantacje - Plantacje należy planować i prowadzić zgodnie z Zasadami i Kryteriami 1-9, Zasadą 10 i jej kryteriami. Plantacje mogą dostarczać szeregu korzyści społecznych i ekonomicznych oraz mogą się przyczyniać do zaspokojenia światowego zapotrzebowania na produkty leśne. Plantacje powinny uzupełniać proces gospodarowania lasami naturalnymi oraz promować odnowę i ochronę lasów naturalnych. Szkółki leśne, plantacje nasienne i inne obszary dostarczające materiału koniecznego do utrzymania odnowienia lasu nie są traktowane jako plantacje w myśl niniejszej zasady. Z uwagi na trwający obecnie proces rewizji międzynarodowych standardów w zakresie Plantacji oraz kształtującą się nowa politykę międzynarodową dotyczącą plantacji , wskaźniki do niżej wymienionych aktualnie obowiązujących kryteriów zostaną opracowane w terminie późniejszym.

Certyfikat FSC oznacza, że lasy RDLP Olsztyn zarządzane są zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniu równowagi między zasadami ekonomicznego prowadzenia gospodarki leśnej, a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych.

 

Certyfikat PEFC

25 sierpnia 2011r. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie otrzymała certyfikat PEFC. Jest to kolejne potwierdzenie prawidłowego gospodarowania lasami na terenie RDLP Olsztyn.

Olsztyńscy leśnicy przygotowywali się do procesu certyfikacji gospodarki leśnej w systemie PEFC od końca 2009 r. Proces ten obejmował m.in. szkolenia pracowników. W drugiej połowie lipca 2011 r. w biurze RDLP i podległych nadleśnictwach został przeprowadzony dwuetapowy audyt certyfikujący. Audyt wykonała, wyłoniona w przetargu, firma SGS Polska. RDLP w Olsztynie jest trzecią dyrekcją w Lasach Państwowych posiadającą dwa ważne certyfikaty w branży leśnej i drzewnej: PEFC i FSC.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) jest pozarządową, niezależną, międzynarodową organizacją non-profit, która została założona w 1999 r. przez 11 narodowych organizacji PEFC z krajów europejskich. Głównym celem jej powołania jest promocja zrównoważonej gospodarki leśnej poprzez procesy certyfikacyjne wykonywane przez niezależne, wyspecjalizowane jednostki. Dotąd certyfikacji PEFC poddano ponad 200 mln ha lasów na świecie.

____________________________________________________________________________________

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Nadleśnictwo Lidzbark informuje, że trwają nieprzerwanie konsultacje społeczne wykazu lasów referencyjnych oraz ochronnych, jakie wyznaczono w Nadleśnictwie Lidzbark zgodnie z zapisami wskaźnika 6.4.1 oraz 6.4.2 Krajowego Standardu Odpowiedzialności Gospodarki Leśnej FSC w Polsce FSC-STD-POL-01-01-2013 PL w 2015 roku. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do dyskusji w zakresie uznawania lub zmiany listy powyższych lasów.

Ekosystemy referencyjne – za ekosystemy referencyjne mogą być uznane formy ochrony przyrody charakteryzujące się z zasady brakiem ingerencji gospodarczej (rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne, powierzchniowe pomniki przyrody), siedliska przyrodnicze rzadkie i zagrożone ujęte w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej, wszystkie siedliska przyrodnicze wskazane w pzo do wyłączenia z użytkowania, ekosystemy nieleśne nie podlegające ingerencji (łąki świeże i łąki trzęślicowe, wrzosowiska, murawy kserotermiczne, wydmy śródlądowe, ekosystemy wodno-błotne), obiekty bez wskazań gospodarczych.  Ekosystemy referencyjne są lasami naturalnymi lub w stanie maksymalnie zbliżonym do naturalnego. Takie obszary są pozostawione bez ingerencji człowieka. 

Lasy ochronne – lasy glebochronne oraz lasy wodochronne. Na powierzchniach ochronnych gospodaruje się zgodnie z zasadami i wytycznymi odnoszącymi się do lasów ochronnych.

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wszelkie uwagi oraz własne propozycje uznania różnych powierzchni dotyczące ww. kategorii lasów można zgłaszać do Nadleśnictwa w formie pisemnej osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 lub pocztą tradycyjną albo mailem.


Osobą do kontaktu w tej sprawie jest pani Joanna Bilska, tel. 23-696-34-83, e-mail: joanna.bilska@olsztyn.lasy.gov.pl