Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwem kieruje nadleśniczy na zasadzie jednoosobowego kierownictwa.

1. Strukturę organizacyjną nadleśnictwa stanowią:
1) biuro nadleśnictwa,
2) leśnictwa,
3) gospodarstwo szkółkarskie,
4) Ośrodek Hodowli Zwierzyny w Konopatach.

W skład biura nadleśnictwa wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) działy:
a) gospodarki leśnej kierowany przez Zastępcę nadleśniczego
b) finansowo – księgowy kierowany przez Głównego księgowego,
c) administracyjno – gospodarczy kierowany przez Sekretarza,
d) posterunek straży leśnej kierowany przez Komendanta Straży Leśnej,
 
2) stanowiska pracy:
a) ds. kontroli – inżynier nadzoru – 2 osoby,
b) ds. pracowniczych,
c) radca prawny (bez etatu),
d) ds. obronnych (bez etatu).

Zastępca nadleśniczego odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, kieruje Działem Gospodarki Leśnej i pracą leśniczych.
Do zadań Działu Gospodarki Leśnej należy prowadzenie całokształtu spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie: nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, łowiectwa oraz innych działów zagospodarowania lasu – użytkowania lasu oraz sprzedaży i użytków ubocznych.
Dział ten prowadzi również sprawy związane ze stanem posiadania i ewidencją gruntów, udostępnianiem lasu oraz z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa – w zakresie powierzonym przez starostwa.

Inżynier nadzoru sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie, w tym wydaje zalecenia poprzez dokonanie wpisu w książce służbowej leśniczego oraz własnej. Inżynier nadzoru przynajmniej raz w tygodniu przedkłada zastępcy nadleśniczego wykaz wydanych zaleceń.
Inżynier nadzoru ściśle współpracuje z zastępcą nadleśniczego.

Główny księgowy wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo – ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości oraz organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną dokumentów finansowo – księgowych nadleśnictwa. Do obowiązków głównego księgowego należy również terminowe egzekwowanie należności i regulowanie zobowiązań, a także opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez nadleśniczego, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji. Główny księgowy podlega bezpośrednio nadleśniczemu, który go powołuje i odwołuje i przed którym odpowiada całokształt swojej pracy.
Główny księgowy wykonuje swoje obowiązki przy pomocy działu finansowo – księgowego, którego pracą kieruje, nadzorując, instruując i szkoląc jego pracowników. Do zadań Działu Finansowo – Księgowego należy w szczególności prowadzenie ewidencji i formalno – rachunkowej kontroli dokumentów, sporządzanie planów finansowych, analiz i sprawozdawczości, rozliczanie działalności gospodarczej i administracyjnej oraz terminowe egzekwowanie wszelkich należności i regulowanie zobowiązań.

Sekretarz kieruje Działem Administracyjno – Gospodarczym i jest odpowiedzialny za całokształt spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, prowadzi całokształt spraw z zakresu stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przewodniczy komisji i organizuje procedury w celu sprzedaży, dzierżawy lub najmu majątku nadleśnictwa. Zadaniem Działu Administracyjno – gospodarczego jest prowadzenie całokształtu spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa oraz prowadzenie spraw inwestycyjno – remontowych.

Posterunkiem Straży Leśnej kieruje Komendant posterunku.
Zadaniem pracowników posterunku - strażników leśnych, jest wykonywanie zadań związanych ze zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego oraz ochrona innych składników mienia nadleśnictwa.
Posterunek Straży leśnej podlega bezpośrednio nadleśniczemu.
Szczegółowe zadania pracowników posterunku Straży Leśnej określają zakresy czynności odpowiednie dla tych stanowisk.