Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

PRAWIE 25% POWIERZCHNI NADLEŚNICTWA ZAJMUJĄ OBSZARY NATURA 2000

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 – system obszarów połączonych korytarzami ekologicznymi, tworzących razem spójną funkcjonalnie sieć ekologiczną. Jej zadaniem jest utrzymanie różnorodności biologicznej nie tylko poprzez ochronę najcenniejszych i rzadkich elementów przyrody, ale również typowych, powszechnych układów przyrodniczych charakterystycznych dla poszczególnych regionów biogeograficznych.

Na terenie Nadleśnictwa Lidzbark znajdują się:

Specjalne obszary ochrony siedlisk – są to obszary wyznaczone, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin lub zwierząt lub w celu odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony tych gatunków (SOO Ostoja Lidzbarska PLH280012, SOO Ostoja Welska PLH280014, SOO Przełomowa Dolina Rzeki Wel PLH280015)

Obszar specjalnej ochrony ptaków - obszar wyznaczony, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, do ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego lub wielu gatunków, w którego granicach ptaki mają korzystne warunki bytowania w ciągu całego życia, w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju (OSO Doliny Wkry i Mławki PLB140008).