Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

32 POMNIKI PRZYRODY NA TERENIE NADLEŚNICTWA TO ALEJE I GRUPY DRZEW, GŁAZY NARZUTOWE ORAZ POJEDYNCZE DRZEWA

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. Na terenach niezabudowanych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla ludzi i mienia, drzewa stanowiące pomniki przyrody podlegają ochronie aż do ich samoistnego, całkowitego rozpadu.

Na terenie Nadleśnictwa Lidzbark znajdują się 32 pomniki przyrody. Stanowią je pojedyncze drzewa, grupy i aleje drzew oraz głazy narzutowe.